Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, Praha 4, spolek
IČ 72533242
Bartákova 1108/38, 140 00 Praha 4 - Krč, telefon: +420603330196, +420261227415, e-mail: soip.praha4@seznam.cz

Založeno v roce 1990, registrováno v roce 1992. V roce 2018 uplyne 28 let od zahájení činnosti našeho občanského sdružení, spolku. Co se (NE)změnilo od roku 2008 - za 10 let od vytvoření této internetové stránky? To se dozvíte zde, protože OBNOVUJEME AKTUALIZACI TÉTO STRÁNKY!

Vítáme Vás zpět v naší PRÁVĚ AKTUALIZOVANÉ internetové prezentaci – můžete si zde porovnat co se (NE)změnilo za 10 let od roku 2008 - jako v časosběrném projektu.
Stránku aktualizujeme podle možností. Používáme diakritiku Windows-1250. Poslední aktualizace stránek - 06.02.2018, předchozí aktualizace 16.09.2008.


(A) KDO JSME NYNÍ V ROCE 2018?

Naše občanské sdružení je registrované občanské sdružení (č.j. VsC/1-12033/92-R MV ČR), nyní "spolek" (IČ 72533242), které se od roku 1990 zabývá problematikou dostavby Pankráckého náměstí v Praze 4. Okruh naší činnosti původně vymezovala katastrální území Nusle, Michle, Krč – vzhledem ke snaze některých správních orgánů vyloučit nás z některých řízení jsme byli nuceni toto vymezení rozšířit na území celé Prahy (usnesení, doplnění registrace). V souladu s novelou právních předpisů jsme upravili právní formu sdružení na "spolek" (IČ 72533242).

25. ledna 2016 byl předložen k projednání Komise úzmního rozvoje a výstavby Rady MČ Praha 4 projekt Rezidence Park Kavčí Hory developerem Central Group, který vzedmul mohutnou petiční vlnu 3.272 podpisů na petici proti jeho výstavbě. Další znepokojivé informace o možnosti rozšíření výstavby do okolí plochy "Pentagonu" Pankráce mezi obytné domy přineslo léto 2017. V létě 2017 se proti projektu Rezidence Park Kavčí Hory opět nesouhlasně vyjádřilo 386 obyvatel Pankráce do řízení EIA. Developer Central Group žádost o posouzení stáhl a čekal na platnost novely od 1.1.2018. V prosinci 2017 požádal o vykácení poslední zeleně na ploše stavby. Nelze se proto divit, že proti novým záměrům se obyvatelé spojili mnohem více, než dříve: Kdo jsme nyní v roce 2018? a Kde nás nyní na internetu najdete? Těšíme se na Vaši návštěvu našich nových Webových stránek, Facebooku a Blogu! Zaregistrujte se k odběru našich emailových Novinek a Zpravodaje Pankrácké pláně! Těšíme se na Vaši spolupráci v našem společném úsilí o zachování trvale udržitelného rozvoje Pankrácké pláně. Chcete-li nám v našem společném úsilí pomoci, prosíme Vás o finanční příspěvek na Transparentní účet u Fiobanky, č.ú. 2401296921/2010, který si můžete kdykoliv prohlédnout.

O důvodech zahájení činnosti našeho sdružení se můžete dozvědět v článcích M. Sršňové z 19.12.1990 a 17.6.1991 v časopisu Respekt (připomínky k někdejšímu projektu hotelu Bristol). Podrobně také např.: „Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. K. Kořínkové, CSc. na interpelaci poslankyně Sněmovny národů JUDr. K. SAMKOVÉ“ (13.5.1991, tisk 636). V časopisu Architekt č. 10/1998 (druhé květnové) je rozsáhlý článek o poslední urbanistické ideové soutěži (v roce 1997) na dostavbu Pankrácké pláně (včetně pohledových náčrtků) a závěry našeho zhodnocení soutěže.

 

(B) AKTUÁLNÍ SITUACE PROJEDNÁVANÝCH INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ NA PANKRÁCKÉ PLÁNI – 2008

 

(B.1) Přehled SITUACE:

V oblasti Pankrácké pláně jsou připravovány rozsáhlé investiční záměry, které v součtu svých vlivů budou mít závažné negativní dopady na životní prostředí obyvatel. Naší hlavní výhradou – vůči správním orgánům městské částí Praha 4 a hl. m. Prahy - je, že se tato rozsáhlá výstavba připravuje BEZ ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, který by stanovil přijatelné limity využití území. Zúčastnění investoři jsou tak ve vzájemné konkurenci při čerpání limitů území (např. koeficientu zeleně, koeficientu zastavěnosti), aniž jsou stanoveny limity pro jednotlivé dílčí části Pankrácké pláně. (Obvodní zastupitelstvo Prahy 4 přitom jeho zadání schválilo – Rada MČ Praha 4 jej však NEZADALA ke zpracování!) Je zřejmé, že za této situace se všichni zúčastnění investoři snaží limit celého území „vyčerpat“ na svém pozemku (maximalizace výnosů). Jsou tak například v jednotlivých oddělených řízeních jednotlivých záměrů opakovaně započítávány plochy zeleně do koeficientů jednotlivých záměrů, atp. Tímto dílčím „salámovým“ postupem dochází k závažnému obcházení předepsaných procedur. Například náš návrh, aby byl procedurou EIA společně posouzen vliv výstavby všech plánovaných investičních záměrů na životní prostředí v součtu všech plánovaných staveb zůstal správními orgány nevyslyšen. Investoři předkládají svoje záměry izolovaně v oddělených řízeních. Žádný zúčastněný správní orgán tak není schopen posoudit celkový vliv plánovaných investičních záměrů v celku. Tato situace je v hrubém rozporu s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1461 ze dne 12.9.2006 „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha“Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením č. 1461 ze dne 12.9.2006 Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha. Tisková zpráva HMP ze dne 12.9.2006 - Praha definovala priority a cíle ve zlepšení kvality ovzduší. Text usnesení, analýza situace a programový dokument jsou <<ZDE>>. Analýzy výchozí situace (Příloha č. 1) vyplývá, že ze 135627 obyvatel MČ Praha 4 žije v „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“ (OZKO, kategorie I) odhadem 72154 obyvatel (a to přitom jde o údaje vztažené jen k hodnotám roku 2004). Z Programového dodatku (Příloha č. 2) se odkazujeme především na Prioritu 1: Snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy, zejména Opatření 1.1. Opatření k omezení počtu jízd - 1.1.7. Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy: „Zdůvodnění a popis: Intenzity dopravy na komunikační síti jsou závislé zejména na struktuře dopravních vztahů mezi zdrojem a cílem a na možnostech jejich dopravního spojení. Vysokých intenzit je dosahováno především tam, kde je velký výskyt zdrojů a cílů dopravy, a tím je vysoký i objem zdrojové či cílové dopravy a kde je k dispozici málo alternativ spojení. V Praze velmi rychle narůstá počet nových zdrojů a cílů dopravy, jako jsou administrativní nebo komerční centra, nákupní střediska, hotely apod. V některých případech je nutno se obávat překročení únosnosti území z dopravního hlediska. Tato skutečnost je spojena i s významnými riziky z hlediska kvality ovzduší. Účinnou regulaci automobilové dopravy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší si lze jen velmi obtížně představit bez omezení dosavadního způsobu rozsáhlé výstavby těchto objektů. Není možné na jedné straně vynakládat rozsáhlé prostředky na snížení počtu přijíždějících vozidel, a na druhé straně nově realizovanými aktivitami neustále do dotčených oblastí přitahovat další automobily. Cílem této aktivity je formulovat zásady pro rozvoj území z hlediska ochrany ovzduší před nepříznivými dopady vyvolanými umisťováním nových objektů, které jsou významným zdrojem a cílem dopravy. Jedná se o: a) vypracování soustavy limitů a stropů pro objemy nové výstavby v jednotlivých částech Prahy na základě odborného posouzení únosné dopravní a imisní zátěže území, b) stanovení závazných podmínek pro umisťování dopravně významných objektů v jednotlivých částech města, včetně kompenzačních opatření.“ Zdůrazňujeme, že se jedná o platný dokument Hl.m. Prahy! Mj. na jeho základě Hl.m. Praha hodlá čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU. Pozor: při neplnění programu by bylo čerpání ohroženo (jde např. o spolufinancování pražského dopravního okruhu).

O rozsahu chystaných dramatických změn na Pankrácké pláni lze získat představu na základě podkladů řízení podaných samotnými navrhovateli – jedná se v podstatě o komplexní plošnou zástavbu všech volných ploch na Pankrácké pláni – viz. např.: ZDE - str. 11–13 podkladu procedury EIA – ZDE. Ve zmíněném zákresu a připojeném seznamu je uvedeno 15 – 18 nových objektů (podle fáze rozpracovanosti). Obdobný seznam je uveden i v dokumentacích dalších objektů, je tedy opakovaně potvrzen. Závažnost dopadů tak masivní zástavby je všem zřejmá. Ačkoliv je tato koncepce zástavby uváděna v dokumentacích již několik let, orgány města nepřistoupily k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí, jak uvádíme i výše.

 

(B.2) Nejnovější AKTUALITY:

16.09.2008      Aktuálně.cz: "Pražská burza propadla. ECM i NWR zastavovaly obchody."

05.09.2008      Tisková zpráva - Městský soud odmítnul nárůst provozu aut na Pankráci - Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým bylo potvrzeno územní rozhodnutí na umístění nájezdových ramp z ulice Hvězdovy na 5. května bylo rozsudkem Městského soudu zrušeno. Společná tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí, Občanské iniciativy Pankráce, Občanů postižených severojižní magistrálou, Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Související články: Pražský deník, Idnes.cz, Lidové noviny, Novinky.cz.

13.08.2008      Tisková zpráva - UNESCO požaduje snížení mrakodrapů na Pankráci - tisková zpráva Arnika. Související články: Pražský deník, Idnes.cz, Aktuálně.cz, Týden.cz.

02.07.2008      Podali jsme odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na budovu EPOQUE Pankrác Hotel a rozhodnutí o povolení výjimky (52 stran).

23.06.2008      Podali jsme odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na budovu EPOQUE Pankrác Bytový dům (38 stran).

05.06.2008      Bylo vydáno územní rozhodnutí na budovu EPOQUE Pankrác Hotel a rozhodnutí o povolení výjimky.

26.05.2008      Bylo vydáno územní rozhodnutí na budovu EPOQUE Pankrác Bytový dům.

24.04.2008      Předali jsme písemné připomínky k navrhovatelem dodatečně doplněné Dopravní, Rozptylové a Akustické studii v rámci územního řízení na budovu EPOQUE Bytový dům a EPOQUE Hotel (20 stran a 20 stran).

14.03.2008      Ve dnech 13. a 14. března 2008 jsme se zúčastnili územního řízení na budovu EPOQUE Bytový dům a EPOQUE Hotel a předali naše písemné připomínky (30 stran a 30 stran) - tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí.

29.02.2008      Ve dnech 28. - 29.2.2008 proběhla spojená reaktivní monitorovací mise UNESCO a ICOMOS, která se mimo jiné zabývala plánovanými mrakodrapy na Pankráci. Podrobněji viz. článek Práva.cz: "Ještě je čas zachránit duši stověžaté Prahy", Deníku.cz: "UNESCO: Praha nesmí být špatným příkladem pro Evropu" a Aktuálně.cz: "Inspektoři UNESCO jsou v Praze. Kvůli mrakodrapům".

02.07.2007      Experti, kteří v těchto dnech zasedají na Novém Zélandu, se k pankráckým mrakodrapům staví opatrně a spíše odmítavě. Podrobněji viz. článek na serveru Lidovky.cz: „UNESCO jedná o mrakodrapech“.

30.06.2007      Ministerstvo kultury koncem května 2007 přerušilo správní řízení o povolení stavby (viz.naše téma/projekt č. 3 níže). Při posuzování věci totiž musí vyčkat na to, až věc projedná Výbor pro světové dědictví UNESCO. Zasedání skončí 3. července. Podrobněji viz. článek na serveru Aktuálně.cz : „UNESCO: ČR má zvážit dopad mrakodrapů v Praze na památky“.

23.06.2007      Městská část Praha 4 představila v Parku Družby Vizi rozvoje Pankrácké pláně. Ve spolupráci s Pankráckou společností, Ateliérem pro životní prostředí, Sdružení občanů postižených severojižní magistrálou a s Arnikou-centrem pro podporu občanů jsme připravili společné stanovisko jehož text je k dispozici <<ZDE>>. Na předané námitky (včetně námitek dalších návštěvníků) jsme doposud neobdrželi odpověď.

02.05.2007      Pražský deník uspořádal diskusní odpoledne ohledně výstavby na Pankrácké pláni s účastí starosty MČ Prahy 4 pana Horálka. Ve spolupráci s Pankráckou společností jsme připravili společné stanovisko jehož text je k dispozici <<ZDE>>.

16.03.2007      Dne 15. - 16. března 2007 se na Magistrátu konal seminář o dostavbě Pankrácké pláně pořádaný Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP za účasti neoficiální mise expertů UNESCO - závěry semináře na stránkách Klubu za starou Prahu.

06.11.2006      Ve spolupráci s Arnikou-centrem pro podporu občanů a Pankráckou společností zahajujeme distribuci a podepisování „Petice za Pankrác bez mrakodrapů - Pankráckou pláň pro Pražany“ její text je k dispozici <<ZDE>>.

29.09.2006      Ministr kultury Martin Štěpánek zamítl 29. září 2006 rozklady společnosti Lancaster, a. s., které se týkaly dvou plánovaných staveb v Praze 4 na Pankráci – výškového bytového domu a hotelu (viz. naše téma/projekt č. 3 níže), a potvrdil tak rozhodnutí Ministerstva kultury z června letošního roku - tisková zpráva Ministerstva kultury ČR, 17.10.2006, tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů, 13.10.2006. Článek „Ministr kultury je proti mrakodrapům na Pankráci“ (Deník.cz, Kateřina Šulová, 14.10.2006).

18.09.2006      Zúčastnili jsme se aktivně diskuze mezinárodní konference „Výškové budovy a Praha 2006“ (doprovodný program FOR ARCH 2006) a distribuovali jsme naše stanovisko <<ZDE>>.

12.09.2006      Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením č. 1461 ze dne 12.9.2006 Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha. Tisková zpráva HMP ze dne 12.9.2006 - Praha definovala priority a cíle ve zlepšení kvality ovzduší. Text usnesení, analýza situace a programový dokument jsou <<ZDE>>. Analýzy výchozí situace (Příloha č. 1) vyplývá, že ze 135627 obyvatel MČ Praha 4 žije v „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“ (OZKO, kategorie I) odhadem 72154 obyvatel (a to přitom jde o údaje vztažené jen k hodnotám roku 2004). Z Programového dodatku (Příloha č. 2) se odkazujeme především na Prioritu 1: Snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy, zejména Opatření 1.1. Opatření k omezení počtu jízd - 1.1.7. Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy: „Zdůvodnění a popis: Intenzity dopravy na komunikační síti jsou závislé zejména na struktuře dopravních vztahů mezi zdrojem a cílem a na možnostech jejich dopravního spojení. Vysokých intenzit je dosahováno především tam, kde je velký výskyt zdrojů a cílů dopravy, a tím je vysoký i objem zdrojové či cílové dopravy a kde je k dispozici málo alternativ spojení. V Praze velmi rychle narůstá počet nových zdrojů a cílů dopravy, jako jsou administrativní nebo komerční centra, nákupní střediska, hotely apod. V některých případech je nutno se obávat překročení únosnosti území z dopravního hlediska. Tato skutečnost je spojena i s významnými riziky z hlediska kvality ovzduší. Účinnou regulaci automobilové dopravy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší si lze jen velmi obtížně představit bez omezení dosavadního způsobu rozsáhlé výstavby těchto objektů. Není možné na jedné straně vynakládat rozsáhlé prostředky na snížení počtu přijíždějících vozidel, a na druhé straně nově realizovanými aktivitami neustále do dotčených oblastí přitahovat další automobily. Cílem této aktivity je formulovat zásady pro rozvoj území z hlediska ochrany ovzduší před nepříznivými dopady vyvolanými umisťováním nových objektů, které jsou významným zdrojem a cílem dopravy. Jedná se o: a) vypracování soustavy limitů a stropů pro objemy nové výstavby v jednotlivých částech Prahy na základě odborného posouzení únosné dopravní a imisní zátěže území, b) stanovení závazných podmínek pro umisťování dopravně významných objektů v jednotlivých částech města, včetně kompenzačních opatření.“ Zdůrazňujeme, že se jedná o platný dokument Hl.m. Prahy! Mj. na jeho základě Hl.m. Praha hodlá čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU. Pozor: při neplnění programu by bylo čerpání ohroženo (jde např. o spolufinancování pražského dopravního okruhu).

 

(B.3) TÉMATA/PROJEKTY - zabýváme se aktuálně zejména těmito dílčími částmi plánovaných investičních záměrů (účastí v řízeních):

1)      Výstavba komplexu „Arkády“ na místě Pankrácké tržnice společností ECE a RODAMCO:

Zúčastnili jsme se posuzování tohoto záměru procedurou EIA (zpracováním stanoviska). Naše konkrétní připomínky k tomuto záměru, vyplývajícím změnám silniční sítě a ke koncepci jsme naformulovali a předali pověřenému zástupci společností již dne 17.5.2005 – kliknout na banner:

ZDE - pověřenému zástupci společností jsme dne 17.5.2005 předali naše připomínky - ZDE
V současné době (rok 2008) probíhá výstavba tohoto obchodního komplexu.

2)      Dopravní řešení Pankrácké pláně – projednávaná velká přestavba silniční sítě na Pankráci, která má umožnit několikanásobný nárůst dopravního zatížení, které bude způsobeno dopravní obslužností plánovaných objektů. Tato navrhovaná stavba nebyla předložena k posouzení procesem EIA o vlivu na životní prostředí.

Zúčastnili jsme se územního řízení (našemu společnému odvolání proti vydanému ÚR vyhovělo MMR ČR, odvolání proti následnému ÚR MMR ČR nevyhovělo). Ateliér pro životní prostředí proto dne 7.2.2006 podal žalobu proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, které potvrdilo územní rozhodnutí pražského magistrátu – viz.: ZDE - SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ATELIÉRU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ARNIKY, OBČANSKÉ INICIATIVY PANKRÁCE A PANKRÁCKÉ SPOLEČNOSTI - ZDE.

Městský soud odmítnul nárůst provozu aut na Pankráci - Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým bylo potvrzeno územní rozhodnutí na umístění nájezdových ramp z ulice Hvězdovy na 5. května bylo rozsudkem Městského soudu zrušeno. Společná tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí, Občanské iniciativy Pankráce, Občanů postižených severojižní magistrálou, Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Související články: Pražský deník, Idnes.cz, Lidové noviny, Novinky.cz.

3)      Záměr společnosti ECM v prostoru mezi hotelem Panorama a budovou dřívějšího Čs. rozhlasu vystavět výškový obytný komplex (EPOQUE Pankrác) a hotel (EPOQUE Pankrác – HOTEL):

Proběhlo tzv. zjišťovací řízení procedury EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Navrhovatel (dceřinná společnost LANCASTER) však předložil k posouzení pouze záměr: EPOQUE Pankrác – HOTEL, Praha 4. Jako jeden z více účastníků řízení jsme proto uplatnili připomínky. ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA161) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE.

ZDE – 1.3.2006: společná tisková zpráva „Občanská sdružení se kvůli mrakodrapům na Pankráci obrátila na UNESCO“ - ZDE.

Dne 15. - 16. března 2007 se na Magistrátu konal seminář o dostavbě Pankrácké pláně pořádaný Odborem kultury, cestovního ruchu a památkové péče MHMP za účasti neoficiální mise expertů UNESCO - závěry semináře na stránkách Klubu za starou Prahu.

Ve dnech 28. - 29. února 2008 proběhla spojená reaktivní monitorovací mise UNESCO a ICOMOS, která se mimo jiné zabývala plánovanými mrakodrapy na Pankráci. Podrobněji viz. článek Práva.cz: "Ještě je čas zachránit duši stověžaté Prahy" a Deníku.cz: "UNESCO: Praha nesmí být špatným příkladem pro Evropu".

Ze závěrů neoficiální i oficiální mise UNESCO vyplývá, že: a) projekt se má přepracovat, b) že o tomto problému bude na svém zasedání v červenci 2008 jednat UNESCO. Ačkoliv projekt nebyl přepracován a oficiální stanovisko UNESCO není známo, přesto Odbor stavební MČ Praha 4 zahájil územní řízení.

Ve dnech 13. a 14. března 2008 jsme se zúčastnili územního řízení na budovu EPOQUE Bytový dům a EPOQUE Hotel a předali naše písemné připomínky (30 stran a 30 stran) - tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí.

Podali jsme odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na budovu EPOQUE Pankrác Bytový dům a EPOQUE Pankrác Hotel a rozhodnutí o povolení výjimky.

UNESCO požaduje snížení mrakodrapů na Pankráci - tisková zpráva Arnika. Související články: Pražský deník, Idnes.cz, Aktuálně.cz, Týden.cz.

4)      Rekonstrukce budovy dřívějšího Čs. rozhlasu společností ECM a budovy Motokovu (společností Tabula Maior, a.s. ze skupiny ECM):

Zjišťovací řízení procedury EIA o vlivu stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria“ (dříve Motokov) na životní prostředí proběhlo v roce 2005. V rámci procedury jsme zaslali stanovisko. ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA141) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE.

5)      Výstavba dvou velkých kancelářských objektů na místě dřívějšího Pankráckého autobusového nádraží - později adaptovaného jako „tržnice“ (nefunkční objekt „tržnice“ naproti prosperující Pankrácké tržnici). Stavební záměry využití tohoto místa byla několikrát přepracovány. Nejprve byl předložen projekt číslo 1: Obchodně-administrativního centra Pankrác „OACP“, nyní „OCP“ (developer Immorent). Nově projednáván je další projekt číslo 2: objekt Administrativní centrum Pankrác „ACP“ (ČSAD Praha holding):

Dne 23.2.2006 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení procedury EIA o vlivu stavby „ACP“ na životní prostředí (oznamovatel APIS Praha a.s.) výše uvedeno jako projekt číslo 2. Řízení bylo vedeno na OOP MHMP (Odbor ochrany prostředí, dříve Odbor životního prostředí). Ačkoliv byly více účastníky řízení uplatněny námitky, OOP MHMP rozhodnul, že záměr nebude dále posuzován dalšími kroky procedury EIA – tj. obyvatelé Pankráce opět nedostanou možnost vyjádřit se k záměru ve veřejném slyšení – jak se stává v praxi OOP MHMP již téměř pravidlem. ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA160) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE.

Podrobnější informace o těchto dvou sousedících projektech, obklopujících současné obytné domy jako hradba, naleznete v článku „ČSAD na Pankráci vyměnili autobusy za nové kanceláře“, včetně výmluvného obrázku (Stavební fórum, 31.1.2006). Další informace o projektu výše uvedeném jako projekt číslo 1 – nyní „Gemini“ jsou uvedeny v článcích „V Praze 4 vznikne asi do roku 2007 nové administrativní centrum“ (ČTK, 18.4.2006) a „Administrativní komplex Gemini rozšíří kancelářskou nabídku na Praze 4“ (Stavební fórum, 18.4.2006). V současné době (rok 2008) probíhá výstavba administrativního komplexu - projektu číslo 1.

6)      Výstavba výškové kancelářské budovy společností Hochtief  (nyní ING Real Estate Development) na rohu ulic Na Strži, Jankovská, Neveklovská:

Návrh byl předložen dceřinnou společností HTP Pankrác s.r.o. k posouzení procedurou EIA, řízení proběhlo v roce 2004. V rámci procedury jsme zaslali stanovisko. ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA088) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE. Proběhla další fáze projednávání - územní a stavební řízení. Územního a stavebního řízení jsme se zúčastnili jako jeden z více účastníků řízení. Následně společnost Hochtief stáhla žádost o stavební povolení a v roce 2006 došlo ke změně investora - nyní ING Real Estate Development.

Proběhlo obnovené stavební řízení v rámci kterého jsme předložili svoje námitky.

7)     Výstavba společnosti Hochtief - "Office park Kavčí Hory" a "Obytný soubor Kavčí Hory"

Návrh "Obytného souboru Kavčí Hory" byl předložen k posouzení procedurou EIA, která byla uzavřena v únoru 2008. V rámci procedury jsme zaslali stanovisko. ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA479) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE.

Proběhlo územní řízení v rámci kterého jsme předložili svoje námitky. Proti vydanému územnímu rozhodnutí jsme podali odvolání.

 8)     Výstavba společnosti Pankrác a.s. - "Administrativní objekt a bytové domy Pankrác" a Administrativní objekt Budějovická 1

Záměr "Administrativní objekt a bytové domy Pankrác" byl nejprve navržen jako "Administrativní objekt Pankrác" a posouzen procedurou EIA v roce 2003 ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA027) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE. Na základě jednání s investorem během řízení EIA došlo ke změně záměru a novému posouzení procedurou EIA v roce 2006 ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA048) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE. Následně byl projekt předložen k územnímu a stavebnímu řízení. Úpravy projektu provedené investorem na základě projednání v EIA považujeme za pozitivní příklad postupu.

Návrh rekonstrukce Administrativního objektu Budějovická 1 byl předložen k posouzení procedurou EIA, která byla uzavřena v listopadu 2007. V rámci procedury jsme zaslali stanovisko. ZDE - Informace o výsledku řízení (PHA437) je na serveru Informačního systému EIA - ZDE.

 

(C) VÝZNAMNÁ STANOVISKA K INVESTIČNÍM ZÁMĚRŮM NA PANKRÁCKÉ PLÁNI

ZDE - Stanovisko Vědecké rady Národního památkového ústavu z 9. zasedání VR NPÚ dne 3.5.2005 – opis - ZDE

ZDE - Vyjádření pana ing.arch. Willyho Hány, CSc. - autorizovaného posuzovatele studií EIA pro otázky urbanismu – ZDE

ZDE - Stanovisko Klubu Za starou Prahu k návrhu výstavby nových výškových budov v oblasti Pankráce – ZDE

ZDE – Souhrnná stránka Arniky-Centra pro podporu občanů k případu Pankrácké pláně - ZDE

 

(D) NAŠI PARTNEŘI V DIALOGU O TEMATICE PANKRÁCKÉ PLÁNĚ

Občanská sdružení: Ateliér pro životní prostředí - Arnika-centrum pro podporu občanůPankrácká společnostKoalice SOS Praha

Klub Za starou Prahu - Národní památkový ústav